Facebook Allegro Google+
Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

www.aktywnywypoczynek.com.pl

 

Wypożyczalnia prowadzona jest przez Grzegorza Śleziaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmąAUTOBAG FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Grzegorz Śleziak,wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bielska 164, 43-430 Kozy, NIP: 9371394245 , REGON: 072697769, adres poczty elektronicznej: autobag@autobag.com.pl, nr telefonu kontaktowego: (33) 8182114, +48 509 504 912, zwany dalej Sprzedawcą.

Regulamin wypożyczalni dostępnej pod adresem internetowym www.aktywnywypoczynek.com.pl określa warunki i zasady korzystania z wypożyczalni (dokonywania rezerwacji) oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług i zawierania za pośrednictwem strony internetowej www.aktywnywypoczynek.com.pl umów, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie www.aktywnywypoczynek.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

 

§ 1

Definicje

 1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Formularz rezerwacji interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zarezerwowanie Sprzętu, w szczególności poprzez wskazanie Sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia oraz określenie warunków Rezerwacji Sprzętu.

 3. Klient:

 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

 2. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wypożyczalni.

 5. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą Formularza rezerwacji zmierzające do zarezerwowania Sprzętu w oznaczonym terminie za oznaczoną kwotę, określające w szczególności rodzaj i ilość Sprzętu, termin wypożyczenia Sprzętu, formę płatności oraz niezbędne dane Klienta.

 6. Strona internetowa – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod www.aktywnywypoczynek.com.pl.

 7. Sprzedawca – Grzegorz Śleziak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmąAUTOBAG FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Grzegorz Śleziak,wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bielska 164, 43-430 Kozy, NIP: 9371394245, REGON: 072697769.

 8. Sprzęt – widoczne na Stronie internetowej rzeczy ruchome stanowiące przedmiot wypożyczenia/rezerwacji, w szczególności boxy dachowe, bagażniki bazowe, przyczepki rowerowe.

 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 10. Usługa elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony internetowej.

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wypożyczalni jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.aktywnywypoczynek.com.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Strony internetowej (chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami).

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Strony internetowej.

 4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją usługi Rezerwacji Sprzętu dokonywanej na Stronie internetowej. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności .

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jej pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.

 8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

 9. Rezerwacji Sprzętu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 10. Wszystkie informacje o Sprzęcie i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej (w tym: opisy, koszty rezerwacji) podane na stronie internetowej Strony internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

 11. Ceny za wypożyczenie Sprzętów dostępnych na stronie Strony internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 12. Korzystanie ze Strony internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Strony internetowej.

 13. Strona internetowa ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Strony internetowej.

 14. Promocje organizowane za pośrednictwem Strony internetowej nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Strony internetowej, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz rezerwacji.

 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych na Stronie internetowej Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),

 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies,

 5. zalecane włączenie obsługi Javascript.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Strony internetowej.

 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na Stronie internetowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Strony internetowej.

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Usługa „Formularz rezerwacji”:

 1. Zarezerwowanie Sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: wypełnieniu Formularza rezerwacji, a następnie kliknięciu na stronie Strony internetowej przycisku „Wyślij formularz”.

 2. W Formularzu rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu oraz termin wypożyczenia Sprzętu. ID rezerwowanego Sprzętu pojawia się automatycznie po kliknięciu na przycisk „Zarezerwuj” widoczny przy każdym Sprzęcie, który jest możliwy do wypożyczenia.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony internetowej Klient może składać w szczególności:

 • pisemnie na adres: ul. Bielska 164, 43-430 Kozy,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: autobag@autobag.com.pl.

 1. zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

 • określenie żądania Klienta,

 • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .

 1. zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 

§ 4

Warunki rezerwacji

 1. Rezerwacji Sprzętu można dokonać na co najmniej 3 dni przed planowanym okresem wypożyczenia, a w przypadku rezerwacji bagażnika bazowego na co najmniej 7 dni przed planowanym okresem wypożyczenia.

 2. Po wypełnieniu Formularza rezerwacji i jego wysłaniu do Sprzedawcy, Sprzedawca w Dni robocze w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w zależności od tego, jakie dane do kontaktu podał Klient. Celem kontaktu Sprzedawcy z Klientem będzie potwierdzenie rezerwacji oraz podanie danych do płatności zadatku w kwocie 50 zł. Wpłata zadatku następować będzie po potwierdzeniu rezerwacji. Zadatek będzie później zaliczony na poczet zapłaty za usługę wypożyczenia Sprzętu.

 3. Zapłata zadatku powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia dokonania Rezerwacji przez Sprzedawcę.

 4. W przypadku braku zapłaty zadatku w terminie wskazanym powyżej, nastąpi anulowanie rezerwacji i uznaje się jej dokonanie za niebyłe.

 5. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza powstanie stosunku umownego pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

 6. W wiadomości potwierdzającej Rezerwację Sprzedawca poinformuje Klienta o warunkach wypożyczenia Sprzętu oraz prawach i obowiązkach Klienta i Sprzedawcy w związku z wypożyczeniem.

 7. Jeżeli przed rozpoczęciem terminu wypożyczenia Sprzętu, Sprzedawca będzie zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta w celu ustalenia dalszych kroków.

 8. Zwrot sprzętu wypożyczonego nie może zostać dokonany w niedziele i święta.

§ 5

Warunki wypożyczenia górskiego roweru elektrycznego Haibike

 1. Wypożyczenie roweru górskiego Haibike jest płatne z góry.

 2. Wypożyczenie objęte jest zwrotną kaucją wysokości 300zł. Kaucja zwracana jest w przypadku zwrócenia roweru, w którym nie powstały uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania podczas wypożyczenia

 3. Elementm koniecznym do wypożyczenia roweru jest uiszczenie opłaty płatnej kartą 1zł

 4. W przypadku uszkodzeń, których wartość przekracza wysokość kaucji, wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy w wysokości oszacowanej przez wypożyczającego.

 

§ 6

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

 1. zwrócenie się z wnioskiemo rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

 3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

 4. skorzystanie zelektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Strony internetowej.

 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu

 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Strony internetowej, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.

 8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2018 r.

Obsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuObsługa bankuDotacje UE

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl